Chính sách bảo mật cho https://thoitrangtaiche.com/

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email timmui.thoitrangtaiche@gmail.com.

Tại https://thoitrangtaiche.com/, quyền riêng tư của khách truy cập là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được https://thoitrangtaiche.com/ tiếp nhận và thu thập cũng như cách sử dụng thông tin đó.

Tệp nhật ký

Giống như nhiều trang Web khác, https://thoitrangtaiche.com/ sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet ( IP ), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet ( ISP ), dấu ngày/giờ, trang giới thiệu/thoát và số lần nhấp để phân tích xu hướng, quản trị trang, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác như vậy không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Cookies và Web Beacons

https://thoitrangtaiche.com/ có sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, ghi lại thông tin cụ thể của người dùng về những trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang Web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trang web của họ. trình duyệt.

DoubleClick DART Cookie

.:: Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên https://thoitrangtaiche.com/.
.:: Việc Google sử dụng cookie DART cho phép Google phân phát quảng cáo cho người dùng dựa trên lượt truy cập của họ vào https://thoitrangtaiche.com/ và các trang web khác trên Internet.
.:: Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo Google tại URL sau – http://www.google.com/privacy_ads.html

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và bọ web trên trang web của chúng tôi. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm ….

Google Adsense

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên https://thoitrangtaiche.com/ gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc Web Beacon) cũng có thể được các mạng quảng cáo bên thứ ba sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của họ và/hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

https://thoitrangtaiche.com/ không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động của họ cũng như để được hướng dẫn về cách chọn không tham gia một số hoạt động nhất định. Chính sách bảo mật của https://thoitrangtaiche.com/ không áp dụng và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web đó.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.

Privacy Policy for https://thoitrangtaiche.com/

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at timmui.thoitrangtaiche@gmail.com.

At https://thoitrangtaiche.com/, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by https://thoitrangtaiche.com/ and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, https://thoitrangtaiche.com/ makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

https://thoitrangtaiche.com/ does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on https://thoitrangtaiche.com/.

.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to https://thoitrangtaiche.com/ and other sites on the Internet.

.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….

Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on https://thoitrangtaiche.com/ send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

https://thoitrangtaiche.com/ has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. https://thoitrangtaiche.com/’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.